Visit Varanger, høst, fall, Emile Holba, Varanger, hiking, nature, fresh,

Om Varanger

Varanger finner du i den østlige delen av Finnmark. Varanger er et område som omfatter Varangerhalvøya og områdene rundt Varangerfjorden.  Det vil si at Varanger er bundet sammen av hele 7 kommuner, herunder Sør-Varanger, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Vadsø og Vardø. 

Varanger er kjent for sin vakre og særegne natur med klipper, vidder, myrdrag og bjørkeskog i et arktisk klima. Varanger handler om landskapet, lyset og historien. Du finner ikke bare slående natur her oppe med både månelandskap og skog, men også en fargerik kultur. Lyset i Varanger er spesielt, faunaen og fuglelivet eksepsjonelt.

Varanger er et av Nord Europas rikeste fugleområdet. Her finner du fuglearter som praktærfugl, havelle, lomvi, bergand og ærfugl. Stelleranda overvintrer i Varanger når det blir for kaldt i Sibir. Vi finner også sjeldne gjester som gulnebbslem og islom. Avstandene mellom kontinentene er mindre her på toppen av jorden noe som gjør at høyarktiske, østlige, og nordamerikanske arter kommer på besøk til Varanger. 

I Varanger har vi hatt kontinuerlig bosetting siden steinalder og fram til i dag. I dag kan du finne hustufter, graver og offerplasser helt tilbake til steinalderen. Historien til Varanger går fra samisk og sjøsamisk kulturhistorie, tro og mytologi til heksejakt og krigshistorie. 

Merket for bærekraftig reisemål

Varanger jobber for å få merket for bærekraftig reisemål. Bærekraft i reiselivet handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill reiseliv/lokalsamfunn – og næringens økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.

Dette gjør vi sammen i regionen og med Innovasjon Norge som tilbyr merket for Bærekraftig reisemål som verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping.

I praksis betyr det at vi hele tiden følger de 10 bærekraftprinsippene som nevnt under. Alle partnere av Visit Varanger følger disse prinsippene og har dette nedtegnet i kontrakt med Visit Varanger. 

Bevaring av natur, kultur og miljø

 1. Kulturell rikdom 

Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg. 

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet 
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes. 

3. Biologisk mangfold 
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse. 

4. Rent miljø og ressurseffektivitet 
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. 
 

Styrking av sosiale verdier

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier 
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. 

6. Lokal kontroll og engasjement 
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv. 

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 

8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet 
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 
 

Økonomisk levedyktighet

9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt. 

10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter 
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv. 

Visit VAranger, sirkka gården, bærekraftig reiseliv, varanger, ta vare på naturen, 10 bærekraftprinsipper