visit Varanger, varanger birding, Nesseby, birding Varanger, fuglekikker lokasjon

Nesseby naturreservat

Naturreservatet ved Nesseby er et av Finnmarks beste og mest berømte fugleområder. Her er det mange ulike biotoper som tiltrekker seg et stort artsmangfold. Det er neppe noe annet sted i Finnmark der man kan påtreffe like mange arter på en lokalitet. Nesseby er et ypperlig sted for å finne sjøfugler og vadere. Det er også en god lokalitet for rovfugl, ender og spurvefugl. 

Nesseby er et lite tettsted langs nordsiden av Varanger orden. Nede ved sjøen ligger Nesseby kirke som et flott landemerke. Herfra er det god oversikt over naturreservatet. Det strekker seg over de store mudder atene ut til Løkholmen og langs kystlinjen vestover. Videre dekker det hele neset som stikker ut bak kirka.

Nesseby Kirke båt i Nessebykors

Beste besøkstid

Ved Nesseby er det bra å se etter fugl hele året, men spesielt fra mai-september. Området er meget viktig for rastende fugl og som hekkeområde. Beliggenheten gjør det gunstig for å observere trekkende fugl.

Habitat og observasjonsarter

Vegetasjonen er varierende, med fuktig bjørk og vierskog, slåtteenger, lyng og myrer. De store mudder atene og den varierte kystlinjen gjør området ideelt for vadefugler. Ute på neset og rundt kirka er det berg og små sandstrender, med til dels mye oppskylt tang. Langs orden nedenfor E75 er det mer vegetasjon og et par næringsrike bekkeutløp.

Den varierte kystlinjen gjør at de este vadere trives her. Spesielt lappspove, polarsnipe, myrsnipe og sandlo kan sees i okker med hundrevis av individer under trekket. Dvergsnipe, tundrasnipe og steinvender sees i mindre flokker.

Ender, gjess og måker samles ofte i store okker i grunntvannsområdet og ved bekkeutløpene. Flere arter av rovfugl bruker dette området til næringssøk. Havørn er vanlig her, og det er gode sjanser for å se den sjeldne jaktfalken. Jordugle nner man ofte jaktende over engene.

Sjøfuglkikking fra Nesseby er noe av det mest spennende Finnmark kan tilby. Med østavind presses sjøfuglene langt innover Varanger orden. Når de når de indre delene, må de jobbe seg mot vinden tilbake. Da yr de gjerne noen runder rundt i orden utenfor Nesseby. Ytterst på neset kan man sitte på naturlige benkerader som er i le for vinden. Her passerer fuglene ofte meget nært. Måker, havhester, alkefugler samt havsuler, joer og lommer kan komme i store antall. Stormsvale er heller ikke en uvanlig art å se under slike forhold. Arten må nesten kunne kalles en spesialitet for området, siden den er meget sjelden å se fra fastlandet ellers. Her kan man også se andre uvanlige arter som havlire, dvergmåke og sabinemåke, samt andre mer sjeldne arter. Et eksempel er silkepetrell som ble godt dokumentert i 2009. Dette var det første funnet i den vestlige delen av Palearktis. Ved andre vindforhold er det mindre sjøfugl å se, men i en periode etter kraftig østavind, henger ofte endel sjøfugl igjen inne i orden. Mange fugler bruker orden til næringssøk og rasteplass, så det er verdt å bruke tid her uansett vær og vind. Det ligger en liten dam ute på neset der man ofte fnner svømmesnipe og temmincksnipe. Denne tiltrekker seg også mange spurvefugler og ender.

Området på nedsiden av E75 er bra for spurvefugl. Det fuktige myr - og skogområdet er et bra habitat for mange arter. Blant annet hekker blåstrupe, sivsanger og lappiplerke. Ringmerkingsprosjekter har vist at dette er et område som tiltrekker seg mange fugler under trekket på sensommeren. Lappspurv, polarsisik og gulerle har man spesielt god sjanse for å finne i den perioden.

Havna i Nesseby er et godt sted for å finne stellerand. Den er blitt mindre vanlig sommerstid de siste årene, men fra desember til midten av mai ligger det oftest små okker her. Fra havneområdet er det også god oversikt over orden. Her kan det være gunstig å sitte i bilen og se etter sjøfugl om man ikke ønsker å gå ut på neset. Rett på østsiden av tettstedet renner Bergebyelva ut og danner et nt delta. Her er det en stor parkeringsplass der man har god oversikt. Måker bruker dette området spesielt mye. Det er også bra for andefugler og «tringa- vadere».

Adkomst

Nessebyområdet er oversiktlig og enkelt å nne langs E75, 12 km fra Varangerbotn. Når man kommer til bebyggelsen, tar man av ned mot kirka. Her finnes det Nesseby kirke og reservatet sett fra E75 en stor parkeringsplass. Det er også mulig å stoppe langs E75 for å få oversikt over den vestlige delen av reservatet. I naturreservatet er det helårs forbud mot jakt, løshunder og bålbrenning.