Visit Varanger, birding Varanger, varanger birding, skarv i VAranger, midtnattsol

Fugler på Svartnes og Barvikmyra

Dette er noen av de viktigste fugleområdene i Varanger. Her finnes store hekkebestander av vadefugler, lommer, spurvefugler, gressender og sjøfugler. Langs kysten samles store mengder vadere, måker og dykkender. Rovfugler jakter mye i disse områdene. Her finnes det lange sandstrender med flere elve- og bekkeutløp. Store myrområdene strekker seg innover fjellet. En stor havn omkranser Storelvas utløp. På vestsiden av moloen ligger Sandbukta og Smelror. Rundt Smelror finnes det innslag av kulturlandskap og spredt bebyggelse.

De store kystnære myrene, kulturlandskapet og den næringsrike kysten, skaper et stort artsmangfold. Områdene er lett tilgjengelige og oversiktlig fra veien. Bruk gjerne en del tid her, speid utover myrene og gå langs strendene og grusveiene.

Beste besøkstid

Kysten er spennende hele året. Ellers er perioden mai– august spesielt bra.

Habitat og observasjonsarter

De store myrområdene inneholder en mengde tjern og pytter. Det er stor variasjon i fuktighetsgraden på myrene. Det skaper mange ulike habitater som passer mange arter. Spesielt er det en stor tetthet av hekkende smålom, tyvjo og svømmesnipe. Myrsnipe, lappspove, småspove, heilo og enkeltbekkasin hekker også. Det samme gjør brushane, og fra slutten av mai til midten av juni kan brushaneleik oppleves. Dette er også et godt område for hekkende ender som bergand, havelle, stjertand, brunnakke og krikkand. Myrene brukes mye av beitende sædgjess og sangsvane.

Nærmere kysten blir det tørrere og noe mer vegetasjon i form av vierkjerr. Her er det gode bestander av lappiplerke, lappspurv, blåstrupe og sandlo. I de tørreste områdene finnes ellerke og den lokalt sjeldne  sanglerka. Strandenger og sanddyner er dominerende ned mot kysten, og i dette området hekker flere par med temmincksnipe. Mange vadefuglarter bruker strendene under trekket. I tillegg til de nevnte artene, sees ofte sotsnipe, sandløper, dvergsnipe og steinvender.

Havneområdet er en god plass for å se stellerand i perioden fra januar til mai. Mellom fastlandet og Vardø ligger Bussesundet. Dette er et svært næringsrikt område, og fra februar til midten av april ligger det her tusenvis av praktærfugler, ærfugler og haveller. På sommeren er Smelror et godt sted for å nne praktærfugl. Tjuvholmen ved Smelror er en god hekkeplass for teist, storskarv og måker.

Måkene bruker elveutløpene som vaskeplass, og ere tusen krykkjer og stormåker kan samles her. Polarmåker kan observeres hele året, og også andre sjeldne arter kan dukke opp her. Blant annet er det minst to observasjoner av rosenmåke!

Havørna er vanlig å se langs kysten, mens ellvåk ofte er å se over myrene og heiene. Jaktfalk, vandrefalk og dvergfalk kan også påtreffes. En sjelden gang tar også snøugla turen innom disse otte områdene. Jordugla er ofte å se jaktende om kvelden til tidlig på morgenen. Engene rundt Smelror og yplassen er gode plasser for å se denne sjarmerende arten.

Fra fugleskjulet som er satt opp på høyden ut mot Barvikmyra, er det gode observasjonsmuligheter. Bruk tid på å speide over myrene med teleskopet. På den andre siden av veien utover mot Blodskyttsodden er det skrinnere ellandskap. Her hekker snøspurv på de høyeste toppene.

Adkomst

Ta av fra E75 rett før den undersjøiske tunnelen ut til Vardø og inn på riksvei 341 mot Hamningberg. Veien går langs stranden, og det er gunstig å ta en stopp ved brua over Storelva. Det kan anbefales å kjøre ut mot den vestre moloen, rundt på grusveiene på innsiden av veien, og ned til Smelror. Veien er vinterstengt fra Smelror, men åpner oftest primo mai.

Annen informasjon

I en stor del av Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat er det ferdselsforbud i hekkesesongen fra 15. mai til 31. juli. Bruk av skytevåpen og slipp av hund er forbudt i hele naturreservatet fra 15. mai til 30. september. Vis ekstra hensyn også utenfor naturreservatets grense.