visit Varanger, birding Varanger, varanger Birding,

Fugler i Vestre Jakobselv

Vestre Jakobselv ligger vakkert til langs nordsiden av Varangerfjorden. Det lille tettstedet omkranser utløpet av Jakobselva. Her er det et stort brakkvannsdelta som skaper gode forhold for vadefugl, ender, måker og terner. I bjørkeskogen er det bra forhold for å se etter spurvefugler. Fra kysten har man god oversikt over sjøfugler som er på vei ut eller inn fjorden. Jakobselva er en kjent lakseelv som tiltrekker seg mange skere. For fuglefolk er det også et populært sted. Artssammensettingen i dette området er ganske unik. Her finner man typiske skogsfugler i kort avstand fra sjøfuglartene.

Beste besøksttid

Langs kysten kan det være interessant hele året, men elveutløpet og skogsområdene er mest spennende i perioden fra april til september. Som med de este andre steder i Finnmark, er perioden fra mai til og med juli en spesielt god periode. Den nedre delen av elva er et viktig hekke- og rasteområde.

Habitat og observasjonsarter

Den nedre delen av elva er grunn og bred, og danner et næringsrikt brakkvannsdelta. Dette er et bra hekkeområde for rødnebbterner. Bestanden varierer mye fra år til år, men i gode år kan det hekke over hundre par. Dette er også en potensiell hekkeplass for dvergmåke.

Strandengen og de små øyene og utstikkerne i elva er gode raste- og hekkeplasser for vadefugler. Rødstilk og storspove hekker her i normale år. Brushane er ofte å se på utstikkerne i den øvre delen av deltaet, der elva svinger nordover. Deltaet tiltrekker seg store mengder måker som raster og vasker seg i ferskvannet. Hit tiltrekkes også en del ender og rovfugler. Vestre Jakobselv kan besøkes hele året. Om vinteren er det ofte æreplytt okker som søker etter mat i æresonen.

Bjørkeskogen stekker seg innover dalen og vestover mot Varangerbotn. Den sammenhengende skogen slutter like øst for Vestre Jakobselv. På vei utover orden er dette den siste plassen hvor man kan nne de typiske skogsartene. Dette er et kjent område for haukugle. Arten er dagaktiv, og sitter gjerne i toppen av trærne. Tretåspett hekker også her, men den er ofte vanskelig å nne. Lappmeisen kan også være vanskelig å nne, men den sees ofte ved fÔringsplasser. Det gjør også polarsisik som er relativt vanlig i disse områdene. Her kan man også nne lokalt uvanlige arter som bøksanger og hagesanger.

Ved elveutløpet ligger en liten havn, og vestover strekker det seg en strand. Her kan det være bra å se etter måker og vadere. Spesielt på den vestre enden, der en liten bekk renner ut. Fjæreplytt er vanlig her på vinteren. For å få best oversikt over sjøen kan man gå ut på Finneset som ligger på østsiden av elveutløpet. Her kan det være bra å se etter sjøfugler, spesielt når det er østlige vinder. Like øst for Vestre Jakobselv ligger flere jorder, der man kan finne rastende gjess og traner. Videre østover finnes det landbruksområder på nordsiden av veien (Kariel). På våren sees her ofte beitende gjess som grågås, sædgås og tundragås.

Fjellområdene innenfor Vestre Jakobselv er spennende. Her ligger Varangerhalvøya nasjonalpark som dekker det meste av Varangerhalvøya. Cirka én mil nordvest for Vestre Jakobselv ligger store våtmarksområder. Her nnes det gode bestander av blant annet elljo, lappspove, svømmesnipe, lappiplerke og lappspurv. I disse elltraktene kan man forvente å se de este ellartene.

Adkomst

Vestre Jakobselv ligger mellom Varangerbotn og Vadsø. Fra Varangerbotn følger man E 75 østover langs orden. Etter 32 km kommer man til Vestre Jakobselv. Inne i bebyggelsen kan man kjøre inn på begge sider av elva for å få oversikt over deltaet. På sommerstid kan man kjøre 5-6 km innover i dalen. For å komme inn til nasjonalparken må man i tillegg vandre 7-8 km fra enden av den vestre veien. Dvergmåke har gjort hekkeforsøk i deltaet, og kan ellers også opptre sporadisk.

Annen informasjon

Den nedre delen av elva og deltaområdet er viktige hekke- og rasteplasser for fugler. Ofte skremmes fuglen vekk av skere som går langs elvebredden. Det oppfordres til å studere fuglene på god avstand for å unngå ytterligere forstyrrelser.