visit Varanger, birding Varanger, photo bird, fuglekikking, Persfjorden, Finnmark, Norway

Fugler i Persfjorden

Den majestetiske Persfjorden byr på et spektakulært landskap og et spennende fugleliv. Noe av det mest interessante er de store flokkene med dykkender som samles her. Det er også et meget godt sted for å se lommer, måker og rovfugler. På begge sidene av fjorden ligger det spesielle og barske månelandskapet som fortsetter videre utover mot Hamningberg.

Bukkemoltangen stikker ut i Persfjorden og deler den indrefjorden i to. I endene ligger sandstrender, strandenger og beitemark. To elver renner ut her ogskaper et vakkert landskap. Dette er av de bedre stedene i Varanger for å se sjøpattedyr.

Beste besøkstid

Så lenge veien er åpen er det verdt å ta turen hit. Fjorden er spennende hele året. Innover i dalførene er den beste perioden fra slutten av mai til midten av juli.

Habitat og observasjonsarter

Persfjorden er en av de aller beste ordene i Varanger for å se etter fugler. Flokkene med rastende og oversomrende ender og sjøfugl er spesielt interessant. Enkeltindivider og små flokker med praktærfugler, svartender og sjøorre kan observeres hele sommeren. Det samme gjelder gulnebblom, storlom og smålom. Under trekket i mai og på sensommeren er antallene større. Haveller kan da opptre i tusenvis. Det samme gjelder siland og laksand. Persfjorden har vist seg å være et sted der meget sjeldne arter kan påtreffes. Både harlekinnand og knoppsjøorre er observert her. Fjorden bør derfor studeres nøye fra alle kanter.

Ved elveutløpene samles store mengder måker, spesielt ved pålandsvind. Disse bør alltid studeres nøye. Den sjeldne sabinemåka er en art som kan sees under slike forhold. Når det er mye fisk i fjorden, skapes et yrende fugleliv. Havsuler kommer ofte helt inn i orden for å fiske. Det samme gjør alkefugler, lommer, joer og måker. Havørn og ellvåk jakter ofte langs fjorden, og vandrefalk, jaktfalk og dvergfalk finnes også i området. Temmincksnipe hekker langs elvene, og sandløpere raster ofte på de nakne sandstrendene.

Det er lite vegetasjon rundt Persfjorden, dels på grunn av det steinete landskapet, og dels på grunn av et høyt beitetrykk fra sau og reinsdyr. Det fører til at det ikke er så mange hekkende spurvefugler. Interessante arter som lappiplerke, fjellerke, blåstrupe og polarsisik er det likevel gode sjanser for å se. I fjellskrentene langs orden hekker ringtrost. Innover i dalførene og innover på ellet kan man finne liryper og fjellryper.

Like ved veien, tre kilometer øst for Persfjorden, ligger Prestnæringsbukta. Her samles ofte store flokker av ender og måker. Persfjorden er et av de sikreste stedene i Finnmark for å se praktærfugl om sommeren. Det er flest hunner og unge hanner.

 

Adkomst

Ta av fra E 75 like før tunnelen ut til Vardø og inn på riksvei 341. Etter tre mil kommer man til Persfjorden. Det er flere gunstige plasser å stoppe langs veien, og det lønner seg å legge inn flere stopp for å få en god oversikt over de ulike delene av orden. Det kan anbefales å gå ut på Bukkemolneset for å komme nærmere fuglene som ligger ute i orden. Det kan også lønne seg å gå litt langs elvene innover i dalene. Veien er stengt vinterstid, som regel fra oktober til primo mai.

Annen informasjon

Det er en ganske smal og svingete vei langs orden. På sommeren er det også mye trafikk. Mange beitende sau og reinsdyr i området medfører at man må ferdes med forsiktighet langs denne veien.