varanger, visit VAranger, snøspurv, birding VAranger, varanger birding, birds of varanger,

Fugler i Neiden, Mikkelsnes og Mukefjord

Dette er de første gode fugleområdene man kommer til på vei vestover fra Kirkenes. Utløpet av Neidenelva danner et stort brakkvannsdelta. På lavvann avdekkes store mudderflater som strekker seg utover i fjorden. Rundt Neiden er det mye bjørkeskog, og langs Neidenelva og Munkelva er det frodige elvebredder. Artsmangfoldet er variert fra spurvefugler, vadere til ender og lommer.

Beste besøksttid

Fra utløpet av Neidenelva og utover orden er det interessante observasjonsområder hele året. Områdene er viktig både som rasteplass og overvintringsområde. Rundt Munkelva og Neiden er det hekkefuglene som er de mest spennende. Perioden fra medio juni til medio juli er å anbefale.

Habitat og observasjonsarter

Neiden er et kjent sted blant fuglefolk. Det er først og fremst lappsangeren som har gjort dette stedet berømt. Området rundt Neiden kapell er en fast lokalitet for denne østlige arten. Lappsangeren holder seg gjerne rett på nedsiden av kirka, der det går inn en gammel kjerrevei som man kan følge. Den kan også sitte flere andre steder i dette området. Den karakteristiske sangen er lett å høre selv på god avstand, men vær oppmerksom på at også bøksangere kan synge her. Også rundt Munkefjorden er det gode sjanser for å finne lappsanger. Dvergspurv er en annen sjelden art man kan se her. Det er vel verdt gå en tur oppover langs elva eller utover mot utløpet. Innerst i Munkefjorden kan det også samles en del vadefugler. Fossekall kan påtreffes ved begge elvene. Andre arter man kan finne i skogene rundt Munkefjord og Neiden er blant annet dvergspett, gjøk, rugde og sidensvans.

Deltaområdet ved Mikkelsnes er et spesielt bra område for rastende ender og lommer. Hundrevis av laksender, silender, haveller, svartender, sjøorrer og ærfugler samles her før og etter hekketiden. Storlom bruker området mye, og tresifrede antall kan sees samtidig. Særlig bra er det her i mai, da fuglene venter på at isen skal forsvinne på hekkeplassene.

Vadefuglene tiltrekkes av de store mudder flatene. Lappspove, «tringa - vadere» og spesielt polarsnipe kan opptre i store antall under trekket på våren. Havørn er vanlig å se jaktende i området eller rastende på sandbankene. Dette er også en god plass for rastende måker og gressender.

På strandengene på Mikkelsnes raster mange spurvefugler under trekket i mai, juni og august. Snøspurv, lappspurv og lappiplerke er noen av artene man kan se. Her beiter også en del gjess på våren og sensommeren. Begge underartene av sædgås (Rossicus og Fabalis) kan observeres. Om vinteren fryser Munkefjorden til, men fra utløpet av Neidenelva og utover Neiden orden er det alltid åpent vann. Her samler det seg tusenvis av ærfugler, og det er også gode sjanser for å finne praktærfugler.

Adkomst

Fra E6 har man god oversikt over orden og deltaområdet ved Neidenelvas utløp. Det er gunstig å stoppe ved et stort sandtak ved Sandneset. Her ser man rett over mot deltaområdet. Avstanden til utløpet er i lengste laget, og hvis det er mye fugl å se, lønner det seg å kjøre til Mikkelsnes. Rett nord for Neidenelva og avkjørselen til Finland, tar man mot Neiden kapell og Mikkelsnes (vei 352). Etter 1,6 km får man avkjørselen til Neiden kapell på vestre side. Mikkelsnes ligger nesten ved enden av veien, og her nnes det parkeringsplass. Herfra er det nt å gå utover strandengene. Ute på neset har man god oversikt over deltaområdet og innover Munkefjorden. Kjører man noen hundre meter lengre, til enden av veien, ser man utover Neidenfjorden.

Annen informasjon

Munkefjorden utgjør den indre delen av Neidenfjorden. Sammen med den nedre delen av Neidenelva og Mikkelsnes, utgjør det Neiden og Munkefjord naturreservat. Vis respekt for andre besøkende hvis du beveger deg inn på kirkegården rundt Neidenkapell. Tiden for å høre lappsangeren er fra rundt 20. juni og ca. tre uker fram i tid. I denne perioden er det alltid mye fuglefolk i dette området. Forstyrrelse av hekkefuglene er et potensielt problem, så vær derfor forsiktig med lydprovokasjon.