visit Varanger, Tana, Birding Varanger, birding Tana, fuglekikking

Fugler i Masjokdalen

Masjokdalen strekker seg vestover fra Tanaelva. Denne vakre dalen er et godt turområde. Området karakteriseres av frodig bjørkeskog rundt elva Máskejohka som bukter seg fram i nedre del av dalføret. Lenger opp i dalen er det større og mindre myrer. I Masjok finner du mange arter spurvefugl, rovfugl, ender og vadere.

Beste besøkstid

Masjokdalen er verdt å besøke fra midten av mars til slutten av juli. Flest arter vil man kunne nne i perioden juni – juli.

Habitat og observasjonsarter

Langs veien innover ligger mange gårdsbruk med et aktivt landbruk og kulturlandskap. Store myrområder strekker seg nordover fra parkeringsplassen. En traktorvei går sørover langt oppover Masjokdalen. En sprek fuglekikker kan besøke en stor variasjon av biotoper ved å besøke Masjokdalen med tilstøtende herligheter.

I den frodige bjørkeskogen hekker blant annet blåstrupe, bjørkefink, rødstjert, svarthvit uesnapper, rugde og gjøk. Granmeis og gråsisik er vanlige hekkefugler, mens både polarsisik og lappmeis også er å finne i området. For flere arter utgjør dette den nordlige utbredelsesgrensen. Blant dem er gjerdesmett, jernspurv, gransanger, blåmeis, bokfink og hagesanger. Dette er et godt område for å se haukugle. I gode smågnagerår kan flere par hekke i området. Haukugla sitter ofte eksponert i toppen av trær eller på stolper langs veien. På myrene og i kulturlandskapet kan man se jordugle jaktende. Gulerle er vanlig på kulturmark. Snøspurv er vanlig under trekket i april-mai. Arten sees ofte i store flokker på snøfrie områder i kulturlandskapet, spesielt ved fôringsplasser og gårdsbruk. Langs elva kan man finne laksand, kvinand, fossekall og sandsvale. Dvergspett og tretåspett er det også mulig å se. Lappsanger er også en art man bør være oppmerksom på. Selv om det ikke er en kjent hekkelokalitet, så er den frodige løvskogen langs elva godt egnet for denne østlige arten.

På myrområdene hekker mange vadere, blant annet sotsnipe, lappspove, småspove, brushane, heilo og myrsnipe. Lappspurv nnes også i dette området. Langs elvebreddene av Tanaelva og Máskejohka hekker sivsanger, temmincksnipe og strandsnipe. Her sees også ofte kvinand og laksand. Fjellvåk, vandrefalk, dvergfalk og tårnfalk sees ofte jaktende i området. Varsler er også en art man kan være heldig å treffe. Liryper er stadig å se på myrene og i bjørkeskogen. Fjellrype og andre høy fjellsrater kan sees om man vandrer høyere opp i fjellet. Elg, rødrev og hare er vanlig i området. Máskejohka er ei god elv for fiske, både for laks, ørret, sjøørret, røye og harr.

Adkomst

Masjokdalen ligger snaut 11 kilometer nordover fra Tana - bru, langs riksvei 98 på vestsiden av Tanaelva. Veien innover dalen tar av like etter at man har krysset Máskejohka. Ved enden av veien ligger en parkeringsplass. Herfra går det en merket sti ned mot elva. Det kan også være lurt å vandre ut på myrområdene nordover og vestover innover dalen. Veien er åpen hele året.