Visit Varanger, Birding Varanger, Fuglekikking, varanger, puffin
lomvi, birding VAranger, visit Varanger, fuglekikking, varanger, fuglekikking aktiviteter
visit Varanger, birding Varanger, hornøya, finnmark,

Fuglekikking i Varanger

 Fuglelivet i Varanger er fantastisk og her finnes et fugleliv som du ikke finner andre steder i Europa. Fuglene ser ikke bare på Varanger som et sommermål, høyarktiske fugler syns vinteren i Varanger er behagelig. Varanger er et viktig veikryss i fugleverdenen, og et rikt hav, bjørkeskog, myrer, elvedeltaer, våtområder og langgrunne fjærer sikrer mattilgangen under trekk, hekking og overvintring.

Varanger får besøk av fugler som sjelden og aldri ses i resten av Norge eller Europa. Blant de sjeldne godbitene nevnes kuhegre, harlekinand, brilleærfugl, åtselgribb, storskrikørn, dvergtrappe, amerikasandlo, kortnebbekkasinsnipe, styltesnipe, dvergspove, rosenmåse, tøyleterne, blåråke, myrpiplerke og hvitvingelerke. Gråvingemåse og knoppsjøorre har også nylig blitt observert her for første gang i Norge og Europa.

På Varangerhalvøya ses sjeldne gjester som gulnebblom, islom og boltit, i tillegg til mer alminnelig smålom og sangsvane. Sædgås, grågås, kortnebbgås, kvitkinngås, tundragås og den sterkt truede dverggåsa er ofte å se på jorder under fugletrekkene. 

Ekkerøya, Hornøya og Syltefjordstauran er fuglefjell med store kolonier av krykkje, lunde, alke, lomvi, polarlomvi og skarv, samt polarmåse, havlire, havhest, stormsvale og den vinterhekkende havsvalen. Arktiske måser som rosenmåse, grønlandsmåse, sildemåse og sabinemåse kan også observeres.

Lerker, spurver og andre småfugler finner rikelig med næring i krattskog langs kysten og i bjørkeskogen i dalene. På langgrunne fjærer, langs elvemunningene og ved vann finner du fuglermyrsnipe, svømmesnipe, lappspove, temmincksnipe, tundrasnipe og brushane. De samler seg i store flokker under trekkene og er et skuecsom er vedrt å få med seg.

Stelleranda er en andeart som hekker i Øst-Sibir og Alaska, men som overvintrer i Varanger. Den ses de fleste plasser i Varanger, og er ofte i selskap med den fargerike praktærfuglen, havelle og ærfugl.

I gode år kommer snøugla fra øyene i Arktis til Varanger på lemenjakt. Haukugler, fjellvåk og den circumpolar jaktfalken lever også godt av gnagerne. Havørna finner du lettest ved fuglefjellene. 

I hele Varanger er det satt ut fugleskjul på plasser der det er mulig å se fugler, men det finnes så mange flere plasser det er verdt å besøke for å oppleve fuglene her oppe. Vi i Visit Varanger kan hjelpe deg med å både finne lokasjoner og overnatting og vi samarbeider kun med de beste på dette området. 

 

Fugledestinasjoner i Varanger